Prehospital undersøkelsesmetode av pasienter med mistanke om hjerneslag

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 36 + vedlegg

Abstract

  • Innledning: I Norge rammes 12000 personer av hjerneslag årlig. Fjes, Arm, Språk, Tale-undersøkelsen brukes i størst grad i Europa og Norge, på tross av at den ikke regnes som verken spesifikk eller sensitiv. Det finnes begrenset med forskning på paramedicer sin gjennomføring av National Institutes of Healt Stroke Scale (NIHSS) og bruken av NIHSS utenfor sykehus. Undersøkelsen ble utviklet for nevrologer på sykehus og regnes som for komplisert og tidkrevende for prehospital bruk. Hensikten med denne litteraturstudien er å sammenfatte nyere forskning, og på bakgrunn av det vurdere om NIHSS bør gjennomføres av paramedic prehospitalt. Metode: Systematiske søk i databasene CINAHL, Cochrane Library, EMBASE og Medline ble gjort i perioden mars - mai, 2018. Artikler relevant for å besvare problemstillingen ble selektert ut. Resultat: 6 relevante studier danner grunnlaget for denne litteraturstudien. Artiklene omhandler utdanningsnivå til helsepersonell, NIHSS brukt utenfor sykehus og tidsbruk hos pasienter med mistanke om hjerneslag. Diskusjon og konklusjon: Det er ingen konsensus om paramedicer med utdannelse på bachelornivå vil kunne utføre NIHSS prehospitalt. Likevel er det flere indikatorer på at NIHSS kan gjennomføres av paramedicer. Det er nødvendig med mer prospektiv forskning for å kunne vurdere i hvilken grad ambulansepersonell kan og bør bruke NIHSS som nevrologisk undersøkelse på pasienter med mistanke om hjerneslag.