Prehospital delir: den som leter, skal finne

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019

Publisher

  • Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 34

Abstract

  • Delir er en akutt innsettende og fluktuerende forvirringstilstand hvor hjernens funksjoner svikter. Tilstanden er vanligvis forbigående, sees oftest sammen med somatiske sykdommer og er assosiert med negative utfall. Underdiagnostisering er gjengående i helsevesenet noe som anses som en medisinsk feil. Uoppdaget delir kan i hvilket som helst ledd av helsetjenesten forverre pasientens helsetilstand. Forskere belyser nødvendigheten for prehospital deliridentifisering. Eldre er en av ambulansetjenestens største pasientgrupper og temaet er i stor grad faglig relevant for prehospitalt personell. Problemstilling: «Hvor mange delir-pasienter kan identifiseres ved implementering av et raskt og enkelt screeningsskjema prehospitalt, sammenliknet med screeningsverktøyet CAM-ICU på akuttmottak» Mål: Prosjektbeskrivelsen har som hensikt å undersøke ambulansetjenestens evne til å identifisere delir prehospitalt. Vi ønsker også å øke kompetanse på delir og stimulere til ytterligere forskning og fagutvikling. Studien vil også generere tall for prevalensen av delir i det prehospitale miljøet. Generelt ønsker vi å bedre prehospital pasientbehandling. Metode og forskningsdesign: Prosjektet er en pilotstudie. Vi ønsker å gjennomføre en strukturert observasjon med et pragmatisk utvalg. Ambulansetjenestene vil samarbeide med akuttmottakene i Oslo Universitetssykehus HF. Deltakende ambulansepersonell skal vurdere inkluderte pasienter ved bruk av en «delir-sjekkliste». Det benyttes opptrente forskningsleger på akuttmottak som screener med verktøyet CAM-ICU. Sammenlikning av ambulansetjenestens og legens delirvurdering vil etablere resultatet for studien. Forankring: Prosjektbeskrivelsen kan bidra til en utvidelse av ambulansepersonellets funksjonsområder som kan resultere i forbedret pasienthåndtering av eldre. Studiens overordnede ambisjon er å bedre den generelle ivaretagelsen av eldre. Prosjektet er forankret i Helsetilsynet gjennom deres tilsynsmelding; «Eldre og gamle som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten».