Prehospital behandling av krampeanfall hos barn : en sammenligning av midazolam og diazepam

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 45 s.

Abstract

  • Innledning: Det viser seg at prehospital behandling av krampeanfall hos barn varierer innenfor ambulansetjenesten i Norge. Hvilket krampestillende medikament som blir benyttet varierer etter hvilket helseforetak tjenesten tilhører. Oppgaven har til hensikt å undersøke hva som er den beste medikamentelle prehospitale behandlingen av krampeanfall hos barn. Metode: Besvarelsen er en litteraturstudie, og har til hensikt å bruke eksisterende kunnskap for å belyse temaet. Det er benyttet syv forskningsartikler, hvorav fem var randomiserte kontrollerte studier og to var oversiktsartikler. Artiklene ble funnet gjennom systematiske og usystematiske søk i databaser. I tillegg er faglitteratur og andre kilder benyttet i oppgaven. Resultater og diskusjon: Forskningsartiklene benyttet i denne besvarelsen har sammenlignet effekten og bivirkningene til legemidlene midazolam og diazepam. Det viser seg at begge medikamentene har god krampestillende effekt hos barn uavhengig av administreringsmåte. I tillegg ble det registrert få alvorlige bivirkninger hos pasientene. Konklusjon: Funnene kan tyde på at begge medikamentene er gode krampestillende medikamenter.