Prehospital analgesi av barn med ekstremitetsskader : kan administrasjon av intranasal ketamin og fentanyl bidra til effektiv og trygg smertelindring?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 46 s.

Abstract

  • Problemstilling: “Prehospital analgesi av barn med ekstremitetsskader: Kan intranasal administrasjon av ketamin og fentanyl bidra til effektiv og trygg smertelindring?” Bakgrunn: Akutte smerter er et hyppig symptom i prehospitale sammenhenger. Forskning tilsier at smerte blir underbehandlet både inhospitalt og prehospitalt. Rent historisk sett rammer det dessverre oftest barn og erfaringen fra klinisk praksis viser at dette fortsatt er noe som gjentar seg. Per i dag er det et begrenset tilbud av smertelindringsmetoder for barn i norsk prehospital tjeneste. Et alternativ til analgesi kan være intranasal ketamin eller fentanyl. Formålet med oppgaven er dermed å fokusere på tidligere forskning rundt intranasal administrering av ketamin og fentanyl, der primærmålet er å evaluere effekten og tryggheten ved bruk av denne smertelindringsmetoden på barn. Materiale og metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Det er benyttet revidert PICO-skjema i søkestrategien som et verktøy for å finne best egnet forskning til problemstillingen. Gjennom systematiske søk i databaser og ustrukturerte søk endte vi opp med å inkludere åtte artikler i oppgaven. Resultat: De utvalgte artiklene viser at intranasal ketamin og fentanyl gir god smertelindrende effekt på denne pasientgruppen. Det ses i form av reduksjon i smerteskår og positiv subjektiv opplevelse hos pasienten. Videre viser det seg at de observerte bivirkningene er få og av mild karakter, noe som underbygger at intranasal ketamin og fentanyl fremstår som trygg smertelindring. Diskusjon og avslutning: Både intranasal ketamin og fentanyl har vist seg å være effektiv smertelindring hos barn med akutte smerter grunnet ekstremitetsskader. Det er behov for mer forskning for finne ut om dette er en trygg form for smertelindring. Den intranasale metoden er enkel å anvende og gir et tilbud om mindre ubehag ved legemiddeladministrering, dermed egner denne type smertelindring seg spesielt godt til barn. Til tross for at det er etterlengtet med ytterligere forskning, tyder resultatene på at metoden kan implementeres prehospitalt i Norge.