Prehospital administrasjon av fascia iliaca compartment blokade ved klinisk mistanke om hoftenære frakturer

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Description

  • Bakgrunn: Årlig behandles ca.10 000 pasienter i Norge for hoftenære frakturer. En utfordring kan være å få smertelindret denne pasientgruppen tilstrekkelig prehospitalt. Per i dag er det kun analgetika, som for eksempel morfin, som tilbys prehospitalt, hvor pasienten kan få uheldige bivirkninger. Et alternativ til analgesi kan være nerveblokade, og oppgaven vil fokusere på tidligere forskning gjort på fascia iliaca compartmentblokade (FICB), og om denne prosedyren kan gjennomføres prehospitalt med tilfredsstillende effekt for pasienter med hoftenære frakturer. Metode:Dette er en litteraturstudie, hvor PICO-verktøyeter brukt i en søkestrategi i databasene Cinahl, PubMed, Embase, Svemed, helsebiblioteket og Uptodate.com. Totalt ni artikler er inkludert i oppgaven. Resultat: Litteratursøket som er gjort viser at FICBhar god smertestillende effekt på denne pasientgruppen, og prosedyren har høy suksessrate og få bivirkninger. Pasienter som fikk FICB hadde mindre behov for systemisk analgesi, og hadde mer langvarig smertelindrende effekt enn pasienter som kun fikk opiater som smertelindring. FICB har vist å ha en god smertelindrende effekt på 2-4 timer.Konklusjon: FICB er en kostnadseffektiv og enkel prosedyre, med god smertestillende effekt for pasienter med hoftenære frakturer. Med god opplæring bør prosedyren være gjennomførbar for prehospitalt personell. Ytterligere forskning er nødvendig for å undersøke om metoden kan implementeres forsvarlig under norske forhold.