Pre-hospital håndtering av voldelige alkoholberusede pasienter

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 45 s.

Abstract

  • Problemstilling: ”Hvordan kan paramedisinere håndtere voldelig alkoholpåvirkede pasienter i en prehospital situasjon?” Innledning: Daglig blir ambulansepersonell utsatt for vold når de er på jobb. Mange av tilfellene er rusrelaterte. Samtidig er det bevist at alkohol øker voldstendensen. I denne oppgaven ser vi nærmere på hvordan ambulansepersonell kan håndtere alkoholrelatert vold i en pre-hospital situasjon. Samtidig skal vi se på utløsende faktorer og hvordan paramedisinere kan redusere risikoen for at det forekommer. Materiale og metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Vi har benyttet oss av databasene Medline/Pubmed, Epistemonikos og Cinahl. Vi har funnet seks enkeltstudier som omhandler temaet. Resultater og diskusjon: Alkohol er en risikofaktor for vold, men andre faktorer som aggressiv personlighetstrekk og situasjonen for øvrig spiller også en rolle. Aktiv forebygging før, under og etter voldelige situasjoner som å unngå å jobbe alene, være forberedt, ha en støttende ledelse og avklare forventninger mellom helsepersonellet og pasient er viktig for å unngå vold. I selve håndteringen bør man legge spesielt vekt på å opptre rolig, kommunisere med vedkommende om problemet ved allerede første tegn på aggresjon og forsøke å forstå hvorfor pasienten er aggressiv.