Postoperativ smerte hos barn - Hvordan utøve sykepleie til barn med postoperative smerter i sykehus, og hvilke faktorer påvirker smertebehandlingen?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sammendrag (Abstract): Bakgrunn: Barn er ikke små voksne og de har et annet utviklingsnivå. Dette kan by på utfordringer i forhold til hvordan sykepleier skal utøve sykepleien til barn med postoperativ smerte. Hensikt: Hensikten er å få bedre og tilegne seg kunnskap om hvordan en skal utøve sykepleie til barn med postoperative smerter. I tillegg finne ut hvordan sykepleier kan utøve sykepleie til barn med postoperative smerter, og hvilke faktorer som påvirker smertebehandlingen til barnet. Fremgangsmåte: Oppgaven er et litteraturstudium som er basert på faglitteratur og forskning, som vil bli presentert og drøftet opp mot problemstillingen. Diskusjon, funn og konklusjon: Oppgaven viser at omfattende kunnskap om barn, deres særtrekk og smerter er viktig når en skal utøve sykepleie til barn med postoperative smerter. Sykepleiers holdninger mer med på å påvirke smertebehandlingen i stor grad, som kan være en faktor for underbehandling av postoperative smerter hos barn. Ved å benytte smertevurderingsverktøy tilpasset barnets alder vises det at smerteskår dokumenteres hyppigere, og kan være med på å kvalitetssikre smertevurderingen og smertebehandlingen. Foreldre bør benyttes som en ressurs og må ivaretas av sykepleier fordi hele familien rundt barnet blir påvirket av situasjonen. Etisk refleksjon, gode kommunikasjons ferdigheter og ivaretakelse av psykososiale behov spiller inn i utøvelsen. Sykepleieprosessen er en fin metode å jobbe etter da barnet blir evaluert kontinuerlig. Sykepleier som gjør at barnet opplever trygghet er med på å redusere frykt og stress som igjen hjelper barnet å mestre smerten bedre. En holdningsendring hos sykepleiere og god kunnskap kan være med på å bedre smertebehandlingen og utøvelsen av sykepleien som gis.