Personvern og bruk av RDF i arkivdepot - Konsekvenser, utfordringer og nye muligheter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Denne oppgaven tar for seg temaet RDF i arkivdepot og personvern og har ved hjelp av kvalitativ metode og litteraturanalyse som hensikt å få en overordnet og teoretisk forståelse av hvilke utfordringer som oppstår når man innfører ny teknologi i et arkivdepot samtidig som man skal ivareta personvernet. Bruk av RDF i arkivdepot gir nye muligheter, blant annet for bedre datakvalitet og mer effektive og presise søk. Personvernet legger imidlertid føringer for og begrensninger på hvordan og i hvor stor grad man kan benytte teknologien og de mulighetene teknologien gir. Det er vanskelig å legge til rette for gode brukertjenester samtidig som personvernet er ivaretatt, og jeg har i denne oppgaven sett at med den teknologiske utviklingen følger en stadig mer utfordrende balansegang. Jeg har likevel kommet fram til at det kan være mulig å hente fordeler fra enkelte sider av RDF-teknologien, men at man stadig må vurdere personvernhenyn opp mot dette