Peer Instruction og Motivasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Målet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte undervisningsmetoden Peer Instruction(PI) kan påvirke elevers motivasjon. Eksperimentet har vært å sammenlikne ordinær undervisning med hovedsakelig forelesning og oppgavejobbing, med metoden PI. De to undervisningsmetodene, har blitt gjennomført en uke hver og blitt etterfulgt av en identisk spørreundersøkelsen. 40 elever på 9. trinn har deltatt i spørreundersøkelsen og sammenlikningen mellom de to undervisningsmetodene er analysert i SPSS. For å kunne se om PI har hatt en effekt på elever motivasjon, er spørreundersøkelsen basert på spørsmål som bygger på ulike elementer innen motivasjonsteori. Funnene for oppgaven er at elever kan deles inn i ulike nivåer av selvoppfatning. Det er videre analysert med utgangspunkt i disse gruppene. Funnen for denne oppgaven er at PI påvirker motivasjonen til eleven, men ulikt for de to ulike gruppene lav – og høy selvoppfatning. Vi ser en signifikant forskjell for elevene med lav selvoppfatning, de har det mer gøy med metoden PI. Elevene med høy selvoppfatning leste mer i forkant av undervisning der PI ble benyttet. Et element innen motivasjon som analysen viser ikke blir påvirket av metoden, er indre og ytre motivasjon. Begge elevgrupper viser statistisk signifikant forskjell mellom deres selvmotivering, de motiveres mer av ytre motivasjonskilder sammenliknet med indre motivasjonskilder.