På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakeres motivasjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven handler om motivasjon i arbeidshverdagen. Motivasjon som tema er stort og komplekst, og påvirkes av mange variabler. Selve definisjonen av ordet kan beskrives som en indre psykologisk prosess som skaper drivkraft og får oss til å handle. I denne oppgaven vil jeg spesielt vektlegge lederes rolle for arbeidstakeres motivasjon i arbeidshverdagen, og problemstillingen jeg derfor har valgt å jobbe ut i fra er: På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakers motivasjon? Problemstillingen besvares ved hjelp av ulike motivasjons- og ledelsesteorier. De mest sentrale motivasjonsteoriene til denne oppgaven retter seg mot menneskelige behov og individuelle oppfatninger. Særlig relevant er Maslows behovshierarki, kognitiv teori om indre- og ytre motivasjon, samt Herzbergs tofaktormodell innen jobbkarakteristika. Innen ledelsesteori vi jeg fokusere på teorier om lederatferd, situasjonsbestemt ledelse og ulike lederstiler gjennom fullspektrumsmodellen. Jeg vil særlig benytte oppgave- og relasjonsorientert ledelse i form av Ohio- og Michigan studiene, Hersey og Blanchards teori om tilpasning av ledelse, samt transaksjons- og transformasjonsledelse. Oppgaven har en fenomenologisk tilnærming der jeg bruker kvalitativ metode og intervju av syv informanter. Hensikten med intervjuene er å skape en bedre forståelse av hva som motiverer informantene i arbeidsdagen og i hvilken grad leders atferd påvirker motivasjonen. Etter datainnsamling og analyse fant jeg at leders rolle fremsto som en vesentlig mindre faktor enn forventet i forhold til arbeidstakers motivasjon. Ledelsen i seg selv viste seg i liten grad å fremme motivasjon, men om ledelsen opplevdes som negativ, kunne den lett ha en motivasjonshemmende effekt. Det fremkom derimot at trekk ved arbeidsoppgaver og sosial tilhørighet hadde en større motivasjonsfremmende effekt.