"På en skala fra 0-10" - Hindrer sykepleieres kunnskaper og holdninger adekvat smertelindring til opioidavhenge pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Introduksjon og hensikt: Rapporter indikerer at over halvparten av alle innlagte pasienter opplever utilstrekkelig smertelindring i den akutte fasen. Rusavhengige som blir innlagt med smertetilstander er ekstra sårbare for slik underbehandling da disse ofte innehar tilstander som krever ukonvensjonell behandling. Andre utfordringer rusmisbrukere opplever i møtet med helsepersonell er stigmatisering, fordommer og opplevelsen av å ha lavest prioritet. Oppgavens problemstilling: Hindrer sykepleieres kunnskaper og holdninger adekvat smerte-lindring til opioidavhengige pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten? Metode: Oppgaven vil struktureres som en litteraturstudie hvor det inkluderes 8 forskningsartikler som vitenskapelig teoretisk forankring for å belyse problemstillingen. Resultat: Oppgaven indikerer at sykepleiere har mangler i kunnskapen om smertelindring til opioidavhengige pasienter. Videre viser det seg at sykepleiere har en tendens til å stigmatisere og forhåndsdømme rusmisbrukere. Dette kommer til syne i form av neglisjering av pasientens egenrapporterte smerteintensitet, mangelfull kartlegging av smerter og misbruk, samt det faktum at sykepleierne mener opioidavhengige pasienter manipulerer seg til større doser smertestillende som overstiger den smertelindrende effekten. Diskusjon: Bedrede kunnskaper og holdninger ovenfor opioidavhengige pasienter ser ut til å være forbundet med spesifikk utdanning relatert til bruk av opioider. Erfaringsbasert kunnskap ses ikke i sammenheng med økte kunnskaper og bedrede holdninger ovenfor opioidavhengige pasienter med smerteproblematikk. Det antydes at det er et økt behov for implementering av kunnskapsbasert praksis i klinikken, samt økt fokus på smertetilstander og rusavhengighet i grunnutdanningen til sykepleiere. Sykepleieres holdninger og kunnskaper ovenfor opioidavhengige pasienter med smertetilstander må ikke ses som den eneste grunnen uadekvat smertelindring. Man ser også viktigheten av å inkludere sosiale faktorer som årsaksforklaring, da jobbmiljø og annerkjennelse fra kollegaer ofte får høyere rang enn sykepleierens egne holdninger.