Overvannshåndtering og saltpåvirking ved Stormosen Bru og Søndre Brutjern

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-16

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensyn til miljø og omkringliggende natur har tidligere blitt nedprioritert ved nye veiprosjekter. I takt med at samfunnet generelt har større fokus på bevaring av miljøet, har også Statens Vegvesen blitt mer bevisste rundt dette. De har i sin miljøvisjon nedfelt at transport ikke skal føre til alvorlig skade på menneske eller miljø. Denne rapporten er et resultat av samarbeidet mellom tre studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Multiconsult,som er prosjekterende konsulent ved den planlagte veistrekningen mellom riksgrensen og Ørje. Eksisterende vei er plassert og konstruert slik at den utgjør en belastning for Søndre Brutjern og Gørrtjern. Det har derfor vært en målsetning når man nå får anledning til og bygge en ny vei, skal den utgjøre en minimal belastning for miljøet. I litteraturstudiet kom man frem til at NaCl som avisningskjemikalie resulterte i den totalt sett laveste belastningen for miljøet. Dette blant annet fordi vannlevende dyr ofte har relativt sett høye tålegrenser for NaCl sammenlignet med alternative kjemikalier. Videre viste det seg at veien vil ha avrenning til Søndre Brutjern, hvor det i dag har blitt påvist saltsjikting. Det var derfor nødvendig og finne en løsning som samler avrenningsvannet fra veien, og drenere dette til en mer egnet resipient. I dette tilfellet er Håbyelva en tilstrekkelig resipient. Membranløsninger bidrar til god oppsamling av saltholdig overvann, men er mest egnet å brukes ved drikkevannskilder. Forbruk av salt på veiene i Norge har de siste årene økt kraftig. Da det er vanskelig å lage en løsning som samler opp alt overvannet, har det også vært sett på løsninger som kan bidra til å redusere bruken av salt. Det er gjennomgått forslag presentert i SVVs prosjekt SaltSMART, og ut ifra dette er det utført samtaler med ansvarlige for drift fra entreprenør og SVV. Med dette grunnlaget er det kommet frem til hvilke løsninger som kan fungere under de gitte forutsetningene for dette prosjektet. Løsningene som presenteres kan også implementeres i andre veiprosjekter der avrenningen utgjør en belastning for miljøet.