Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2017

Series/Report no

  • NOVA Notat 4/17

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-613-8

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 63

Abstract

  • Notatet presenterer erfaringene fra et prosjekt Oslo Krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet startet i 2004, og det har hatt som formål å gi de innsatte en mulighet til å bearbeide sine voldserfaringer, og å gi kvinnene hjelp til hvordan de kan beskytte seg mot vold etter løslatelse. Prosjektet har også omfattet kompetansehevende tiltak for de ansatte i fengselet. Notatet diskuterer styrker og svakheter ved prosjektet, samt mulige fremtidige utforminger av prosjektet. Notatet viser at prosjektet har vært vellykket og forsvarlig, men heller ikke uten utfordringer. Det anbefales sterkt at prosjektet videreføres, men at det er behov for organisatoriske endringer. En sterkere forankring av prosjektet framheves som særlig viktig.