Organisering, planlegging og proaktiv klasseledelse;

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Lærer har det største ansvaret for elevenes læringsarbeid, og undersøkelser viser at det er lærer som har størst betydning for læringsmiljøet i et klasserom. (Utdanningsdirektoratet, 2011). Å lede elevenes læringsarbeid innebærer mange faktorer, og de faktorene som skal undersøkes i oppgaven er begrepene organisering og planlegging. I tillegg belyser oppgaven begrepet proaktiv klasseledelse, eller det å mestre det uforutsette. Det har blitt brukt kvalitativ metode i arbeidet med oppgaven, nærmere bestemt intervju. Jeg intervjuet tre lærere for å se hvordan de utøver organisering og planlegging, samt hva de tenker om klasseledelse og læringsmiljø. På den måten kan jeg se om hvordan teori og praksis henger sammen, og kan drøfte hva som eventuelt er den beste måten å organisere og planlegge på med et bedre læringsmiljø som hensikt. Resultatet viser at lærere organiserer, planlegger og mestrer det uventede på relativt ulike måter, men noen ganger også ganske likt. Lærerne jeg intervjuet jobber på samme skole, så det kan hende at de har påvirkning av sine kolleger. Det undersøkelsen også viser er at teorien og praksis ikke alltid samsvarer med hverandre, da informantene utøver klasseledelse på noenlunde annerledes basis enn hva teorien forteller oss at vi kanskje burde. Samtidig er det visse faktorer som informantene gjør, som også belyses som viktig og positivt i fagstoffet. Organisering og planlegging har betydning for læringsmiljøet, men man kan organisere og planlegge på flere ulike måter. Proaktiv klasseledelse er ikke prioritert hos lærerne jeg intervjuet, men teori om dette forteller oss at miljøet for læring vil styrkes av slik klasseledelse.