Organisasjonsendring og kommunikasjon - En casestudie av Larvik kommunes administrasjon

Document type

Publication date

  • 2016

Description

  • Denne bachelorutredningen tar for seg to hovedtemaer; organisasjonsendring og kommunikasjon. Målsettingen med denne studien er å se nærmere på betydningen av kommunikasjon som instrument i en omorganiseringsprosess. Vi har valgt å bruke omorganiseringen Larvik kommunes administrasjon implementerte våren 2013 som case. For å undersøke betydningen av kommunikasjon som instrument i omorganiseringen har vi valgt å se på i hvilken grad kommunikasjon som instrument er leders ansvar i prosessen. Denne oppgaven har jobbet ut ifra en hypotese om at kommunikasjon er et viktig instrument i omorganisering, og at lederens rolle i dette er særdeles avgjørende. I tillegg har vi som nevnt valgt å se på leders ansvar for kommunikasjon i en endringsprosess som har blitt mindre forsket på enn selve organisasjonsendringen. Hensikten med studien har vært å bidra med bredere forståelse av leders ansvar og kommunikasjonsrådgivers rolle når det gjelder kommunikasjon i en omorganiseringsprosess. Dette har vi gjort gjennom å undersøke omorganiseringsprosessen til Larvik kommunes administrasjon. Studien har en casedesign, hvor de empiriske dataene er basert på en kvalitativ metode i form av seks dybdeintervjuer. Intervjuobjektene er lederne i administrasjonen og kommunikasjonsrådgiveren. Første del av undersøkelsen vår, som baserer seg på relevant teori og litteratur, viser at kommunikasjon som instrument er et lederansvar, og at graden av ansvaret er det lederen selv som avgjør ved å delegere og bruke støtten lederen har mulighet til å benytte seg av. Resultatet ut fra empiriske funn i dette prosjektet viser at bevisstheten rundt ansvaret finnes, men at den i større grad kunne ha blitt fokusert på tidligere i omorganiseringen. Vi har kommet frem til at lederansvaret for kommunikasjon som instrument i en intern omorganisering er avgjørende, og at dette ansvaret er forenelig med en bevisst bruk av kommunikasjonsrådgivere, så lenge prosessen fortsatt eies av lederen.