Opplever helsesøstre hindringer i sitt forebyggende arbeid med kosthold og overvekt i skolehelsetjenesten? En kvalitativ undersøkelse av helsesøstre ved fire barneskoler i Akershus fylke.

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • SERN;2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Description

  • Folkehelseinstituttet anslår at hver sjette åtteåring i Norge har overvekt. Denne andelen har vært stabil de siste årene, men andelen med overvekt øker når barna blir eldre. I den voksne befolkningen er tallene enda høyere, der en av fem har fedme. Forebyggende helsearbeid særlig rettet mot kosthold og fysisk aktivitet fra tidlig alder i befolkningen kan redusere forekomsten av overvekt og fedme. Sentralt i lavterskeltilbudet for forebyggende helsearbeid finner vi helsesøster, som har bred helsefaglig bakgrunn og er den første som kan avdekke og innlede tiltak mot overvekt hos barn. Helsesøstre i skolehelsetjenesten har svært mange arbeidsoppgaver som skal ivareta barns helhetlige helse, og kosthold er bare ett av mange temaer. «Opplever helsesøstre i skolehelsetjenesten hindringer i sitt forebyggende arbeid mot overvekt blant barn, særlig med tanke på kostholdsveiledning?» Oppgaven undersøker også om helsesøstrene hadde kjennskap til, og erfaringer med Kreftforeningens samtaleverktøy «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet». Oppgaven er basert på kvalitativ metode, der data er innhentet ved individuelle semi-strukturerte intervjuer. Utvalget ble trukket med strategisk utvalg. Totalt fire helsesøstre som jobbet med barn mellom første og syvende trinn i grunnskolen i Akershus fylke deltok i undersøkelsen. Helsesøstrene rapporterte ikke alvorlige negative opplevelser, men hadde likevel opplevd enkelte utfordringer de mente var til hinder for forebygging av overvekt og behandling av barn med overvekt. Helsesøstrene oppga at det er behov for at kommunene viser villighet til å satse på lavterskeltilbud og velger å prioritere økonomiske midler til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Alle helsesøstrene hadde kjennskap til samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet», men det var ikke alle som hadde benyttet seg av det.