Omstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi finner endring i alle sektorer og bransjer, og det har blitt noe en må forholde seg til. Samfunnet er i stadig utvikling som følge av globalisering, teknologiutvikling, økologi og demografi. Dette gjør at organisasjoner også må endre seg. Organisasjoner har et stort endringspress på seg for å endre seg i takt med omgivelsene. Vi ønsket å studere organisasjonsendring fra de ansattes perspektiv og se hvordan de påvirkes av endringer. Vi har valgt å se på en allerede gjennomført endring. En av de største organisasjonsendringene i Statens vegvesen skjedde i 2010 og vi har brukt denne til å besvare oppgaven. Vi ser gjennom hele undersøkelsen vår at omstillingsprosessen opplevdes veldig individuelt blant informantene. Selv om de ansatte ble påvirket i ulik grad, har vi funnet noen likheter. Oppsummert kan vi si at ingen av informantene motsatte seg endringen.