”Omsorgssvikt i skolen” - En studie om hvordan lærere kan identifisere omsorgssvikt, samt hvilke plikter lærer må anvende hvis de oppdager omsorgssvikt.

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne studien retter oppmerksomhet mot fenomenet omsorgssvikt. Som lærerstudent anser jeg dette som svært viktig tema i arbeid med barn og unge. Forskning viser at det stor sannsynlighet for at lærere vil møte barn som utsettes for omsorgssvikt. På bakgrunn av at omsorgssvikt ikke har fått noe betydelig plass i teoripensumet til studenter på grunnskolelærerutdanning 1-7, vil jeg rette søkelyset mot tema, mens jeg ennå er student. I tillegg er tanken på å være nyutdannet lærer uten kunnskap omkring omsorgssvikt skremmende. Problemstillingen er : Hva er omsorgssvikt og hvordan kan lærere identifisere omsorgssvikt? I tillegg har jeg valgt å ha med underproblemstilling: Hva slags plikter har lærer hvis de oppdager omsorgssvikt? Oppgaven har hatt utgangspunkt i litteraturstudie. Det vil si at teori og forskning belyser min problemstilling. Teori om hvordan omsorgssvikt viser seg og hva slags signaler barn gir ansees som viktig kunnskap i identifisering av omsorgssvikt. I tillegg vil Juridiske dokumenter som Opplæringslova (1998), Barnevernloven (1993) og forvaltningsloven (1967) bli drøftet og analysert for å synliggjøre hvilke plikter lærere står overfor i arbeidet med omsorgssvikt. Intensjonen med studien er bevisstgjøre lærerstudenter og lærer om hvilke kunnskap og plikter de må besitte i arbeidet med omsorgsviktete barn. Det har ikke vært et mål å fremstille nyskapende resultater, men å gi grundige analyser og drøftinger av forskning som finnes på fagfeltet.