Omsorg ved livets slutt

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Omtrent 35% av alle dødsfall skjer på sykehus og sykepleiere skal hjelpe mennesker ved livet avslutning. Møter med dødssyke i praksis på sykehus fikk meg til å reflektere over hva som blir viktig for en pasient når det ikke lenger er mulighet for kurativ behandling. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta den voksne palliative pasients psykososiale behov når døden er nær forestående?» Metode: Metoden i denne oppgaven er litteraturstudie. Mitt litteratursøk endte med fem forskningsartikler og et utvalg av bøker hvor hensikten har vært å trekke ut det som er relevant for å belyse problemstillingen min. Resultat: Teori og forskning viser at den døende pasienten har et sterkt behov for meningsfulle relasjoner og tilknytning til andre, videre er søken etter håp og opplevelsen av mening i tilværelsen sentral. Dette stiller et krav til sykepleiers tilstedeværelse og evne til innlevelse. Diskusjon: Å møte den døende krever et mot til å gå inn i det med hele seg. Tema rundt død og liv er komplisert og måten en tilnærmer seg dette har ingen fasit. Ydmykhet for pasientens liv og verdighet er noe sykepleier må reflektere over.