Omdømme og omdømmehåndtering i NAV: Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • På bakgrunn av temaet vi har valgt har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?» Mer presist skal vi undersøke om NAV kan lære fra andre virksomheter når det gjelder omdømmehåndtering. Da NAV er en virksomhet i offentlig sektor har vi valgt ut én virksomhet i privat sektor og én virksomhet i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Slik vi ser det kan vår problemstilling ha fire utfall: 1) ja, NAV kan forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier vedrørende omdømmehåndtering fra andre virksomheter, 2) nei, NAV kan ikke forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier vedrørende omdømmehåndtering fra andre virksomheter, 3) nei, det er andre virksomheter som kan lære av NAV sine strategier vedrørende omdømmehåndtering eller 4) NAV og andre virksomheter har mulighet til å adoptere hverandre sine strategier vedrørende omdømmehåndtering. For at en eventuell adopsjon skal være mulig bør skillet mellom offentlige og private virksomheter være tilnærmet ikke-eksisterende. For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet fire underspørsmål: 1. Har NAV et behov for et godt omdømme på lik linje med andre virksomheter? 2. Hvilken påvirkning har media for NAVs omdømme sammenlignet med andre virksomheter? 4 3. Hvilke strategier bruker NAV sammenlignet med andre virksomheter? 4. Hvorfor kan NAV lære eventuelt ikke lære fra andre virksomheter? I oppgaven vil vi først presentere virksomhetene vi har valgt for sammenligning; kort om historien til hver enkelt virksomhet, hvorfor vi har valgt de og hvilken betydning de har for vår oppgave. Videre vil vi ta for oss om det er et skille mellom offentlige og private virksomheter. I tillegg til dette skal vi se på behovet for et godt omdømme, medias påvirkning på virksomhetene og strategier for et bedret omdømme. I punktet strategier for et bedret omdømme vil vi se på hvor høyt eller lavt behov virksomhetene har for de ulike strategiene. Dernest gjør vi rede for valg av metode, fremgangsmåte ved valg av informanter med mer. I analysen skal vi undersøke om våre antakelser utledet fra teori blir støttet i datamaterialet vi har samlet inn. Her har vi valgt å presentere empiri og analyse sammen. Det er her svarene på de fire underspørsmålene og den drøftende delen av problemstillingen kommer til syne. Avslutningsvis skal vi presentere vår konklusjon, og om mulig komme frem til et «svar» på vår problemstilling.