Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder for sosialtjenesten kan ta sosialt arbeid i bruk og hva faget innebærer i rollen som leder. Gjennom oppgaven har jeg forsøkt å vise hvordan de to faglighetene kan forstås, både i kombinasjon og hver for seg, og i noen tilfeller som motsetninger. Jeg har også forsøkt å belyse og drøfte hvordan faglighetene kommer til uttrykk på forskjellige måter. Oppgaven har hatt fokus på å besvare problemstillingen «Hvordan kan en som leder i NAVs sosialtjeneste kombinere faglighet i sosialt arbeid og faglighet i organisasjon og ledelse?» Både gjennom teori og gjennom drøftingen har ulike måter å forstå faglighet blitt belyst, dog uten å finne noe entydig svar på spørsmålet. Poenget har heller ikke vært å komme fram til et konkret og entydig svar, men å kunne se verdien av at en som leder for sosialtjenesten besitter og benytter fagkompetanse i sosialt arbeid, såvel som faglighet i organisasjon og ledelse.