Økt livskvalitet til pasienter med stomi

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom pedagogisk funksjon bidra til økt livskvalitet hos pasienter med permanent stomi? Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er økt livskvalitet hos stomiopererte der sykepleierens pedagogiske funksjon benyttes for en bedre hverdag og økt livskvalitet. I oppgaven vil jeg utdype mer innenfor hjemmesykepleien, siden jeg skriver om den postoperative fasen hjemme fra sykehus. Bakgrunnen for valget er basert på opplevelse av pasientsituasjoner både i praksis og hjemmesykepleie, der dette har vært en stor utfordring. I følge Norilco - Norsk forening for stomi (2015) er det anslått at rundt 10 000 nordmenn har permanent stomi. Året 2014 var det over 18 500 personer som brukte blå resept knyttet til stomi. og det indikerer et økende antall personer som vil bli avhengige av dette. Metode: Litteraturstudie som metode, basert på faglitteratur og 5 forskningsartikler. Databasen CINAHL og høyskolens biblioteksystem ORIA ble benyttet til litteratursøk. Oppgaven er delt inn i følgende 5 kapitler; Innledning, Metode, Teori, Drøfting og Konklusjon. Resultater: Både teorier og forskning påpeker en rekke utfordringer med stomi som vil påvirke livskvalitet. Manglende informasjon og lite kunnskap vil føre til utrygghet og høy forekomst av komplikasjoner i postoperativ fase. Diskusjon og konklusjon: Det å få innlagt stomi vil ha generell negativ innvirkning på livskvalitet. Blant annet fysisk kroppsendring, psykisk og emosjonell påkjenning og begrenset sosiale aktiviteter. For disse pasienter vil den nye hverdagen være preget av tilrettelegging og planlegging. Som sykepleieren har man en viktig rolle å gi tilstrekkelig informasjon, veiledning og opplæring som vil bidra til trygghet og forbygge komplikasjoner.