Økologisk oppgaveanalyse i musikkundervisning

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I norsk musikkundervisning er fremføring et mye brukt virkemiddel, men det er usikkert om undervisningen blir differensiert i tilstrekkelig grad for elever med ulike forutsetninger for å lære. Denne oppgaven undersøker om implementering av undervisningsmetoden økologisk oppgaveanalyse (ETA) i musikkundervisningen øker elevenes motivasjon, trygghet og ferdighet i å fremføre foran klassen. Faktorene ble målt med likert-skala test med et kvasieksperimentelt forskningsdesign på et representativt utvalg (N=68) med elever på 8. klassetrinn. Utvalget ble delt i elever som fikk musikkundervisning med ETA og en kontrollgruppe som fikk tradisjonell musikkundervisning. Resultatene viser at ETA øker elevenes trygghet (Wilcoxon N=53, z=3,510, p=0,000) og motivasjon (Wilcoxon N=53, z=2,958, p=0,003) til å fremføre. Det var ikke signifikant økning av ferdighetene hos elevene hos elevene i eksperimentgruppen. Generelt viser resultatene en vellykket implementering av ETA, og antyder at undervisningsmetoden har positiv effekt på elevenes trygghet og motivasjon til å fremføre i musikkfaget.