Økologisk mat i Norge og Danmark: Hvorfor lykkes Danmark bedre enn Norge i å øke produksjonen og forbruket av økologiske varer?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for helse, ernæring og ledelse

Description

  • Bakgrunn: Produksjon og konsum av økologiske varer øker stadig på verdensbasis, både i industrialiserte- og utviklingsland. Spredningen mellom ulike land er signifikant, og vi har sett en spesielt stor etterspørsel av økologiske varer i Nord-Amerika og Europa. Mange av de som kjøper økologisk mat begrunner sitt valg med miljømessige årsaker, dyrevelferd, smak og opplevelse, samt helseaspekter. Danmark sees på som en økologisk verdensmester. Norge blir sett på som en økosinke. Innen år 2020 skal 15 % av maten som konsumeres og produseres i Norge være økologisk. De siste tallene fra 2014 viser at Norge ligger langt unna, med 5,2 %. Hensikt: Denne oppgaven har til hensikt å undersøke mulige årsaker til at Danmark er regjerende i verden når det gjelder både produksjon og konsum av økologiske varer. Metode: Det ble foretatt en litteraturgjennomgang av materialet på hjemmesider til offentlige organ som Fødevareministeriet, Sundhedsministeriet, den norske regjering, samt økologiske aktører og interesseorganisasjoner som Landbrug og Fødevarer, Bioforsk, Organic Eprint, den Økologiske Landsforening og Debio. Det ble i tillegg gjennomført tre semi-strukturerte intervju med økologisjef i SEGES Kirsten Holst, Sjefskonsulent ved Team veterinær & økologi i Landbrug & Fødevarer Ejvind Pedersen og Juliane Dreyer fra Naturerhvervbestyrelsen. Resultat: Danmark har gjennom de siste tiår fokusert på å øke andelen økologisk mat i den offentlige sektor, skape tillit til det røde ø-merket, øke samarbeid med de store markedsaktørene, samt øke kunnskapen i alle ledd. Disse faktorene har vært med på å øke den økologiske produksjon og konsum, og er med på å gjøre Danmark til det landet med størst konsum per forbruker per år. Konklusjon: Norge ligger forholdsvis langt etter når det gjelder alle satsingspunkter. De har hatt en markant fremgang både når det gjelder produksjon og konsum de siste året, men dette er trolig på grunn av et forholdsvis lavt utgangspunkt. Resultater viser at den norske befolkning trenger mer kunnskap om, samt bevisstgjøring rundt økologisk mat for å kunne øke konsum og heretter produksjon.