Nyutdannede læreres møte med yrket

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-11

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven er basert på følgende problemstilling: Hvilke faktorer er av betydning for nyutdannede lærere i deres første år i yrkeslivet, og hvilke konsekvenser har erfaringene de gjør for deres utvikling av yrkesidentitet? Det er mange faktorer som er betydningsfulle i læreryrket og yrkesstarten, men jeg har valgt å fokusere på læreridentitet, og se på det i lys av to nyutdannede læreres erfaringer knyttet til tidsmangel, samarbeid, skolekultur og veiledning. Oppgaven bygger derfor både på teori og på empiri. Målet med oppgaven har vært å få innsikt i nyutdannede lærers erfaringer knyttet til dette, og peke på betydningen disse erfaringene har for utvikling av yrkesidentiteten. Materialet mitt har vist felles utfordringer for de to intervjupersonene. Begge opplevde starten som krevende med mange oppgaver, og de bekreftet en følelse av arbeidspress, mangel på tid og utfordringer knyttet til samarbeid. De ga også uttrykk for mangler i praksisopplæringen under utdanningen. Noe som skilte seg ut var mangel på oppfølging og veiledning, samt behov for et anerkjennende samarbeid. Mine funn tyder på at det kan være vanskelig å utvikle sin egen, personlige læreridentitet i løpet av det første året som nyutdannet. Videre tilsier resultatene at et godt lærersamarbeid i kombinasjon med systematisk oppfølging og veiledning i starten av yrket er viktig for utvikling av en profesjonell og trygg læreridentitet. Det kan bidra til økte forutsetninger for nyutdannede lærere til å takle de ulike utfordringene de møter i yrkesstarten.