Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • AFI-rapport;06/2018

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University

ISBN

  • 978-82-7609-405-3

ISSN

  • 0807-0865

Page Number

  • 55

Abstract

  • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet fikk i oppdrag av ASD å gjøre en sammenstilling av kunnskap om betydningen av ulike tiltak og virkemidler for å nå IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid. Det skulle være særlig fokus på det praksisnære arbeidet og på virkemidler som bygger på arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv. Et strategisk litteratursøk ble gjennomført, og i tillegg har litteratur blitt innhentet ved å lese litteraturlister eller i oversikter tilgjengelig på internett. I alt er 85 studier vurdert. Den foreliggende kunnskapen gir viktig innsikt om arbeidsmiljøfaktorer, partssamarbeid, forebygging og arbeidsmiljøarbeid med betydning for fravær/nærvær, og viser at det er mulig å lykkes gjennom god ledelse og medvirkning på arbeidsplassen. Flere studier peker på Arbeidslivssentrene som viktige virke-midler, men viser også at sentrene i liten grad har lykkes med delmål 2 og 3. Litteraturen viser gode virkninger av NAV-interne saksdrøftingsverksteder, og av dialogmøte 2. SE/IPS framstår som en virksom inkluderingstilnærming, men som i liten grad er implementert i IA-sammenheng. Samtidig finner vi ingen studier som behandler helheten i IA-arbeidet (ser alle delmålene i sammenheng). Vi finner få gode effektstudier med god anvendbarhet for aktørene i feltet, og vi finner få studier av god kvalitet med fokus på de konkrete prosessene på arbeidsplassen.