Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering

Document type

Publication date

  • 2019-07-05

Series/Report no

  • AFI Rapport;03-2019

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

ISSN

  • 0807-0865

Page Number

  • 68

Abstract

  • Den 1. juli 2017 trådte Loven om statens ansatte mv. (statsansatteloven) i kraft i Norge, og erstattet med dette tjenestemannsloven. Blant elementene som har blitt endret i overgangen til ny lov er adgangen til midlertidige ansettelser i staten. Med dette har statsansatteloven blitt harmonisert med arbeidsmiljølovens bestemmelser for midlertidige ansettelser. Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdert hvilke effekter overgangen har hatt så langt. Vi har både vurdert isolerte effekter av konkrete lovendringer, samlede effekter av en rekke lovendringer, og sett på hvilke andre forhold som kan påvirke praksis og forventninger knyttet til midlertidige ansettelser i staten. Rapporten baserer seg på intervjuer og møter med en referansegruppe med representanter fra statlige virksomheter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, 2 spørreundersøkelser (2018 og 2019) til HR-representanter i statlige virksomheter, casestudier av tre statlige virksomheter (Universitetet i Oslo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)). Vi har også vurdert tallmessige endringer i midlertidige ansettelser ut i fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).