Ny kurs... eller bare et nytt kurs: yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole - med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FoU-rapport 2006/2007

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2010-11-24

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Stortingsmelding 30 (2004-2004), Kultur for læring, gir klare føringer for hvordan utvikle og oppnå en mer yrkesrelevant og personlig relevant grunnopplæring i norsk skole. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er et læreplandokument utviklet i lys av tankene fra Stortingsmelding 30. Kunnskapsløftet er en skolereform og implementeres i disse dager i skolene rundt om i Norge. Høgskolen i Akershus har mottatt midler fra Forskningsrådet for å forske, delta og bidra i implementeringsprosessen. Forskningsprosjektet ledes av forskningsleder Anne Lise Høstmark Tarrou og er en del av Program for utdanning- og arbeidslivsforskning (PUAF) ved Høgskolen i Akershus. Prosjektet går under navnet KIP (Kunnskapsløftet implementeringsprosjekt). Forskningsprosjektet har to deler. Den ene delene arbeider med følgeforskning og den andre delen har fokus på aksjonsforskning. Det er aksjonsforskningsdelen vårt prosjekt er knytte til. Denne delen av prosjektet ledes av Hilde Hiim, Grete Haaland Sund og Johan Haug Thiis i samarbeid med representanter for hvert enkelt delprosjekt. Dette prosjektet blir gjennomført i form av delprosjekter ved ulike skoler. Vedlagt følger vår felles prosjektbeskrivelse for aksjonsforskningsdelen av prosjektet.