Norges utenrikshandel og den handelsbaserte gravitasjonsmodellen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven undersøkte om det er en sammenheng mellom den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og Norges bilaterale handel av varer med OECDlandene. Modellen er mye anvendt til å forklare handel mellom land, mye fordi den er enkel å bruke, samt dens høye forklaringskraft. Formålet med denne oppgaven var å få kunnskap og et større perspektiv på den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og dens sammenheng med bilateral handel mellom land. Som følge av dette endte jeg med problemstillingen: Hvor godt forklarer gravitasjonsmodellen Norges import og eksport, avgrenset til OECD-landene? For datasettet ble det benyttet sekundærdata innhentet fra troverdige kilder. Datainnsamlingen besto av å anskaffe data basert på den grunnleggende gravitasjonsmodellen. Deretter ble lagt til flere forklaringsvariabler som felles grense, felles språk og EØS-medlemskap. Med bakgrunn i dette datasettet utførte jeg en multippel lineær regresjon med tilleggsprogramvaren "Dataanalyse" til Microsoft Excel. Resultatet fra undersøkelsen viser at alle forklaringsvariablene er signifikante, med unntak av EØS-medlem. Videre var forklaringskraften til modellen på 78,4%, som jeg anser å være høy. Forklaringsvariablenes påvirkningseffekt på Norges bilaterale handel med OECDlandene var slik jeg forventet, men det viste seg at avstand hadde noe sterkere negativ effekt på handel enn det tidligere studier har estimert. Like fullt viser det at det er en sammenheng mellom den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og Norges handel av varer med OECD-landene.