Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen

Publication date

2014-04

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Denne bacheloroppgaven tar for seg direkteinvesteringer i utlandet ved å undersøke den kjente handelsbaserte gravitasjonsmodellens overførbarhet til dette området. Direkteinvesteringer i utlandet er et stadig mer aktuelt tema innenfor økonomi i dagens globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en enkel, men robust modell som er mye anvendt innenfor flere ulike økonomiske områder. Vi ønsker å forstå om gravitasjonsmodellen kan forklare noe om direkteinvesteringer i utlandet. Med grunnlag i dette og med nødvendige avgrensninger for denne oppgaven, er problemstillingen som følger: Hvor godt forklarer den handelsbaserte gravitasjonsmodellen Norges direkteinvesteringer i utlandet, begrenset til OECDlandene? Vi har tilnærmet oss problemstillingen ved å gjennomgå tidligere studier og deretter hente inn sekundærdata. Datamaterialet er basert på modellens grunnform, for deretter å innbefatte også de valgte tilleggsvariablene felles språk, economic freedom, handel og valuta. Med grunnlag i datamaterialet har vi gjennomført en multippel lineær regresjon i statistikkprogrammet SPSS. Resultatene fra undersøkelsen viser at alle variablene i den utvidede modellen, med unntak av valuta, er signifikante. De forskjellige variablene har ulik påvirkning på direkteinvesteringer. Resultatene viser blant annet at felles språk har lavest påvirkning, mens avstand har høyest påvirkning. Modellens overordnede forklaringskraft er 61,3 %, noe vi i denne sammenheng regner som høy. Dette indikerer at den utprøvde modellen er god.