Nedbemanning og "Survivor syndrome" En studie av enhet for Samlokaliserte boliger

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I september 2013 uttrykker en Rådmann på Østlandet sin bekymring for den økonomiske situasjonen i sin kommune. Økonomirapporten for 2. Tertial viste ingen endring i årsprognosen for 2013 sammenliknet med juli. 8.mai 2014 ble det vedtatt i kommunestyret at prosessen med bemanningsreduksjon i kommunen skulle iverksettes. Dette ville tilsammen berøre 80 – 100 årsverk i kommunen, der 17 årsverk ville ramme enhet Samlokaliserte boliger, et av tre områder innen hjemmebaserte tjenester. På bakgrunn av overnevnte har formålet med denne oppgaven vært å undersøke i hvilken grad de overlevende ved Samlokaliserte boliger opplevde ”survivor syndrome” som følge av nedbemanningsprosessen i 2015. Med ”survivor syndrome” menes de negative følelsene og reaksjonene de overlevende kan få i forbindelse med en nedbemanning. Vi valgte å ta utgangspunkt i fire negative følelser og reaksjoner som så ut til å gå igjen hos sentrale forskere på området. Dette var opplevelsen av jobbusikkerhet, urettferdighet, stress og kommunikasjon. For å besvare problemstillingen gjennomførte vi dybdeintervjuer med syv av de overlevende ved Samlokaliserte boliger. På den måten håpet vi å få tak i den enkeltes forståelse og fortolkning av ”survivor syndrome”, forstå meningssammenhenger og få et innblikk i konsekvenser av nedbemanningen. Gjennom arbeidet med denne oppgaven fant vi interessante avvik og mønstre som var med på å forklare graden av ”survivor syndrome” hos de overlevende. Våre funn tyder på at de har hatt forskjellige oppfatninger rundt det samme fenomenet, noe som betyr at de har opplevd ”survivor syndrome” i ulik grad. Oppgaven viste at det særlig var urettferdighet og kommunikasjon som var utslagsgivende for funnene våre og bidro til at de overlevende til sammen opplevde en moderat grad av ”survivor syndrome”.