Når testosteronet og ukulturen tar overhånd: En studie av trakassering av kvinner i Forsvaret

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2014 ble loven endret, og 1. januar 2015 ble allmenn verneplikt innført i Norge. Dette betyr at både menn og kvinner har lik plikt til å verne om sitt land. Forsvaret har i vår tid behov for bemanning der de ansatte har ulik bakgrunn og kompetanse, slik at de er rustet til å løse et bredt spekter av oppgaver. Innføring av allmenn verneplikt gir organisasjonen et grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte fra befolkningen, uavhengig av kjønn (Forsvarsdepartementet 2014). Siden Forsvaret lenge har ønsket å øke kvinneandelen, og har et mål om 20 prosent militære kvinner innen 2020 (St.meld. nr. 36 (2006-2007) kap. 4.1), er det interessant å sette spørsmålstegn ved de organisatoriske forholdene i Forsvaret. Hvorfor opplever kvinner i Forsvaret å bli trakassert, er saksbehandlingen i organisasjonen i henhold til reglementene, og er reglementene gode nok? Siden Forsvaret er en stor offentlig organisasjon og det som skjer i organisasjonen er av allmenn interesse, er det også interessant å se på hvordan trakasseringsproblematikken påvirker omdømmet blant folket, og selvfølgelig hvordan det påvirker rekrutteringen av unge kvinner. Denne oppgaven omhandler temaet «Trakassering av kvinner i Forsvaret», og jeg vil ta for meg følgende problemstilling: «Hva er årsakene til at kvinner trakasseres i Forsvaret, og hvordan håndteres dette i organisasjonen?». Med håndtering sikter jeg til saksbehandling og tiltak som settes i verk når en trakasseringssak oppstår, men også hva som gjøres for å forebygge. I tillegg ønsker jeg å finne svar på hva konsekvensene av trakasseringen er for Forsvaret, i forhold til omdømme og rekruttering, og hvilke tiltak som settes i gang for å håndtere disse konsekvensene.