Når livet blir for vanskelig : sykepleierens rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet hos pasienter med alvorlig depressiv lidelse

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • akgrunn for oppgaven: Årlig dør rundt 500 mennesker av selvmord i Norge, og en tredel av alle selvmord utføres av mennesker med alvorlig depressiv lidelse. Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem, og det er et stort behov for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. Som sykepleier skal man jobbe helsefremmende og forebyggende, og sykepleieren står i en strategisk posisjon for å kunne oppdage selvmordstanker og –planer hos pasienter med depresjon. Vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan sykepleieren kan bidra til å forebygge selvmord. Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge selvmord hos pasienter med alvorlig depressiv lidelse? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie hvor fag- og forskningslitteratur skal belyse og besvare problemstillingen. Resultater og diskusjon: Funn viste at sykepleierens holdninger og væremåte i møte med selvmordsnære var av stor betydning for å fremme håp og ønsket om å leve videre. Ved å skape en god relasjon, basert på enkeltindividets opplevelse av sin lidelse, kan sykepleieren og pasienten gjennom likeverdig samarbeid og kommunikasjon lage avtaler og mål der pasienten kan gjenfinne egne ressurser og styrker. Ved å avgrense tidsaspektet og ta sikte på det som tidligere opplevdes som meningsbærende for pasienten, kan sykepleieren bidra til at pasienten velger å holde seg i live én dag til.