Når følelsene vendes innover mot en selv - Et pedagogisk blikk på innagerende atferd

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Når følelsene vendes innover mot en selv er en bacheloroppgave med et pedagogisk blikk på innagerende atferd som problematferd i skolen. Dette er et felt som har fått betydelig mindre oppmerksomhet enn sin motpart utagerende atferd, til tross for at undersøkelser har vist at disse atferdsuttrykkene er omtrent like vanlig. Formålet med oppgaven er å bidra til mer kunnskap om denne typen problematferd slik at en bedre kan legge til rette for et godt læringsmiljø for disse elevene, for å forebygge framtidige alvorlige sosiale og emosjonelle vansker. Oppgavens problemstilling er: Hvilken kunnskap har lærere om innagerende atferd, og hvordan kan en legge til rette for et godt læringsmiljø for elever som utviser slik atferd? Fokuset er på lærerens hverdagslige møte med, og opplevelse av, innagerende atferd ut fra et kontekstuelt perspektiv hvor miljøet rundt eleven påvirker atferden. For å svare på problemstillingen er det benyttet intervju som metode, nærmere bestemt semistrukturert intervju av to lærere. Resultatene kan tyde på at lærere har en viss kunnskap om hva som kjennetegner innagerende atferd, men at denne er kommet gjennom erfaring og kollegiale samarbeid. Det gis også uttrykk for at det er vanskelig å oppdage, da det reflekteres lite over disse elevene i skolen, atferden avfeies som noe som går over, eller de blir borte i støyen til de mer kontaktsøkende elevene. En av informantene uttrykte det siste som ”enhver lærers dårlige samvittighet”.