Museum som læringsarena

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2018-04-30

Series/Report no

  • Bacheloroppgaver;

Publisher

  • OsloMet

Description

  • Min bacheloroppgave er basert på en kvalitativ studie, hvor jeg har valgt å undersøke hvordan læring skjer utenfor klasserommet. Jeg har tatt utgangspunkt i Zoologisk museum i Oslo som en læringsarena, og bruker observasjon som metode for å samle inn data på hvordan museum kan fremme læring. I tillegg er det gjennomført en liten dialog, samt en loggtest som elevene skulle besvare. Mine funn, koblet mot tidligere forskning og teori, viser at museum som en læringsarena kan bidra til flere betydningsfulle erfaringer og positive opplevelser enn det klasserommet alene kan gi. Museet med sine utstillinger kan ha bidratt til engasjement og interesse hos elevene (Frøyland, 2010), og i denne oppgaven får vi et fokusert innblikk på hvordan elevenes forståelse blir stimulert i en kognitiv tilnærming til læring. I forhold til at mange lærere ikke tilrettelegger et for- og etterarbeid (Tal, Bamberger, & Morag, 2005), viser mine funn hvor viktig for- og etterarbeid kan ha vært for elevenes forståelse.