Multimodalitet med undervisingsplansjen som eksempel

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Description

  • Plansjer i undervisningen var en tidlig form for multimodal tekstskaping, hvis vi bruker dagens fagbegreper. I vår tid har undervisningsplansjene forsvunnet ut av klasserommet. Med en eksempelanalyse fra religionsfaget drøfter denne oppgaven undervisnings-plansjens plass og funksjon, og reflekterer rundt hva det ubevegelige bildet kan tilføre vår moderne sammensatte skole. I oppgaven knyttes begrepet multimodalitet til sosialsemiotiske teorier, og et utvidet tekstbegrep ligger dermed til grunn for analysen av undervisningsplansjen som multimodal tekst. Analysen er i hovedsak tekstnær- og teoribasert, men oppgaven drøfter også teorien opp mot empiri og erfaring fra praksisfeltet. Funn fra spørreundersøkelsen der lærere ved en skole i Oslo Øst var informanter, viser at undervisningsplansjen har forsvunnet ut av deres bevissthet, på tross av plansjenes umiddelbare fysiske nærhet. Funnene samsvarer også med teori som påpeker at Power Point-presentasjoner anvendes hyppig i dag, både som verktøy og struktureringsprogram for undervisning. Videre argumenter oppgaven for at plansjen som en konkret i utforskende samtale gir større rom for deltakelse, dypdykk i lærestoffet og kritisk refleksjon, sammenlignet med mulighetene som finnes i en predesignet Power Point-presentasjon.