Motivasjonsfaktorer bak utvikling av eksisterende næringsbygg til high performance bygg

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • HiOA

Description

  • Formålet med denne oppgaven var å kartlegge motivasjonsfaktorene som ligger bak utviklingen av eksisterende næringsbygg til high performance bygg på det norske eiendomsmarkedet. For å gjøre dette valgte jeg en kvalitativ tilnærming, hvor ni intervjuer ble gjennomført. Jeg valgte et intensivt undersøkelsesopplegg kontra et ekstensivt, da det var nødvendig å utføre dybdeintervjuer for å innhente nok data for en slik kartleggingsprosess. Seks av intervjuobjektene er direkte knyttet opp til eiendomsutviklingen i Norge, mens de resterende tre er aktører innenfor henholdsvis arkitekt-, konsulent-, og entreprenørbransjen. Disse ble tatt med for å gi et bredere perspektiv på saken. Gjennom analysen av datasamlingen kom det frem flere motivasjonsfaktorer som var ”gjengangere”, samt andre motivasjonsfaktorer som var unike. I tillegg til dette hadde flere av respondentene ulike syn på hva som er den drivende kraften bak utviklingen, og hva som stopper noen fra å utvikle sine eksisterende bygninger til high performance nivå. Totalt sett ble 22 motivasjonsfaktorer kartlagt.