Motivasjon og målorientering: et litteraturstudium om hva læreren kan gjøre for å fremme mestringsorienterte holdninger hos elevene

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven redegjør for hva en lærer kan gjøre for å utvikle mestringsorienterte holdninger i en klasse. Intensjonen med oppgaven er å belyse lærerens muligheter til å påvirke elevenes målorientering gjennom relevant teori. Oppgaven drøfter nyere forskning og teori og viser at læreren har en påvirkningskraft, men at det vil være ulike innfallsvinkler på hvordan man kan være med på å fremme mestringsorienterte holdninger. I oppgaven kommer det frem hvilke betydning elevenes attribusjonmønster og syn på intelligens vil ha for deres målorientering, hvilke vanskelighetsgrad på oppgaver som vil være mest gunstig og hvordan effektiv ros vil være med å påvirke elevenes målorientering. Videre redegjør oppgaven for lærerens og elevenes forventning om mestring og hvilke målsetting som vil være mest fremgangsrik for å medvirke elevenes målorientering. På bakgrunn av dette vil det drøftes sentrale spørsmål og påstander knyttet til temaene ovenfor.