Motivasjon hos eldre arbeidstakere: Hvilke faktorer påvirker deres beslutning om pensjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Med vår studie ønsker vi å bidra med videre kunnskap rundt den eldre arbeidstakeres motivasjon. For at den eldre arbeidstakeren skal være motivert til å blir lenger i jobb, mener vi det er viktig å kartlegge hva som motiverer dem i dag, og hva som påvirker deres beslutning rundt pensjon. Indre motivasjon og prososial motivasjon har vist seg å kunne bidra til en rekke jobbrelevante resultater, som for eksempel økt utholdenhet, og vi velger derfor å se vår problemstilling i lys av disse (Grant 2008, 54). Vi finner ingen tidligere studier som direkte har sett på sammenhengen mellom eldre arbeidstakere og prososial motivasjon. Ut ifra overnevnte studier finnes det dog en indikasjon på at den eldre arbeidstakeren er prososialt motivert. Vi tror derfor at vi, gjennom å ha spesielt fokus prososial motivasjonen i vår oppgave, kan gi ny innsikt i temaet om motivasjon hos den eldre arbeidstakeren. Vi velger også å se vår problemstilling i lys av selvbestemmelses teorien. Dette er i tråd med tidligere forskning, men vi håper at vi, med vår studie, kan få frem flere nyanser rundt hva som motiverer og hva organisasjoner burde fokusere på for å videre motivere eldre arbeidstakere til å bli lengre i jobb.