Mobbing i skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • Mobbing er fremdeles et stort problem i dagens skole, til tross for all kunnskap og fokus det har fått den siste tiden. Undersøkelser viser at selv om mobbing de siste årene har gått litt ned er fortsatt omfanget stort, og har ikke hatt noen jevn nedgang. Derfor er det fortsatt et behov for mer forskning og undersøkelser på området for at skoler skal klare å redusere omfanget av mobbing. Det har blitt gjort en rekke undersøkelser og rapporter som viser til tiltak som virker forebyggende på mobbing. Med denne oppgaven ønsker jeg å samle teori og forskning som belyser hvilke tiltak som har en effekt for å forebygge mobbing i skolen. I tillegg har jeg intervjuet lærere for å se deres syn på mobbeproblematikken i skolen, og hvilke utfordringer de møter med å realisere forebyggende tiltak. Jeg kom derfor frem til følgende problemstilling: Hva er mobbing, og hvordan kan man effektivt forebygge mobbing i skolen? Det man så var at klassestørrelse, skolestørrelse og forskjeller mellom by og land samt sosioøkonomiske forhold hadde liten eller ubetydelig effekt på forekomsten av mobbing i skolen. Derimot hadde blant annet klasseledelse, økt elevaktivitet, godt lærings- og skolemiljø, utfordrende undervisning, godt samarbeid og organisering med faste regler, rutiner og prosedyrer mye å si for at mobbing ble redusert. I tillegg virker det som om mye av utfordringen ligger i å implementere forebyggende tiltak inn i skolen.