Miljøterapeutisk arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2016 kom det 241 enslige mindreårige asylsøkere til Norge som oppga at de var under 18 år (Bufdir 2015). Av disse 241 mindreårige asylsøkerne, var 69 av dem under 15 år. Dette er en kraftig nedgang, da det i 2015 var 5480 som oppga at de var under 18 år. Hvem som skal ta på seg ansvaret for disse barna, har blitt fordelt mellom Utlendingsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Utlendingsdirektoratet har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, mens Bufetat har ansvaret for mindreårige asylsøkere under 15 år. Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år blir plassert på ordinære asylmottak, som skal tilpasses deres alder og behov. De som er under 15 år, blir derimot tilbudt plass på et omsorgssenter. I følgende oppgave ønsker jeg å ta for meg temaet enslige mindreårige asylsøkere. Etter at jeg begynte på barnevernstudiet, har enslige mindreårige asylsøkere opptatt meg som fagområde. Valget falt dermed veldig naturlig på at jeg ville skrive om nettopp dette temaet. Temaet har opptatt meg mye på grunn av at de kommer til Norge alene, og er avhengige av at noen tar seg av dem. Samtidig føler jeg at studiet mitt ikke har gitt meg nok kunnskap om disse barna, som igjen er en viktig del av barnevernspedagogens arbeidsfelt. Ved å velge dette temaet, har jeg ønsket å utvide min kunnskap omkring hvordan jeg som fremtidig miljøterapeut på best mulig måte kan ivareta enslige mindreårige asylsøkere.