Mestring av epilepsi i hverdagen : hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring i hverdagen for foreldre til barn med nyoppdaget epilepsi?

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Ca. 500 barn i Norge har epilepsi. Til tross for at ca. 2/3 av pasienter med epilepsi oppnår god anfallskontroll med antiepileptika, er det øket forekomst av psykososiale plager. Dette byr på forskjellig problematikk i hverdagen til både barnet som har epilepsi og for foreldrene. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring i hverdagen for foreldre til barn med nyoppdaget epilepsi?» Metode: Dette er en litteraturstudie, hvor selvvalgt litteratur sammen med relevant pensum fra sykepleieutdanningen, forskningsartikler og egne erfaringer blir brukt for å besvare oppgavens problemstilling. Databasene som er benyttet er Cinahl, SweMed+, Medline, PubMed og Cochrane. Resultat: Forskningen viser at tilstrekkelig kompetanse og kunnskap er viktig at sykepleier har for å kunne videreføre dette til pasienter og pårørende gjennom informasjon og veiledning. Sykepleiere kan her ha viktige roller, både ved å inneha og formidle kunnskap, men også gjennom rollen som teamkoordinator. Sykepleierens rolle som fagperson, omsorgsgiver og veileder vil naturligvis variere med personligheten og innsikten til både aktuelle barn, foreldrene/forelderen og omgivelsen (skole, familie osv.) Forskningen som er beskrevet i oppgaven vil kunne si noe om det generelle når det hvordan sykepleier gjennom informasjon og veiledning kan tilrettelegge for mestring i hverdagen. Dette må likevel moduleres, altså tilpasses hver enkeltindivids behov.