Mens vi skaper, skapes vi – en litteraturstudie om estetiske fags danningspotensial

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven er hensikten å belyse hvilket danningspotensial som ligger i de estetiske fagene. Estetiske fag er her forstått som musikk og kunst og håndverk, og drøftingen knyttes hovedsakelig opp mot kunst- og kulturuttrykk. Jeg benytter litteraturstudie som metode, og har et hermeneutisk perspektiv på teorien. Hensikten er derfor å forstå hvordan elevene kan dannes ved å oppleve og skape kunstuttrykk, og hvordan arbeidet med kunstuttrykkene kan utvikle elevenes vurderende og kritiske skjønn. Hovedtendensen i drøftingen er betydningen av et helhetlig menneskesyn, der det faglige innholdet og den pedagogiske virksomheten ivaretar og utvikler alle sider av mennesket. De estetiske fagene kan gi elevene et større repertoar til å uttrykke følelser, tanker og idéer – både i det faglige og det sosiale arbeidet. For at dette skal være gjennomførbart må skolen ha et estetisk helhetssyn, der man har en tro på eleven som et kreativt subjekt.