Medvirkning i en endringsprosess

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2008 ble Rikshospitalet, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan ledere og ansatte har opplevd graden av de ansattes involvering når deres organisasjon var i en endringsprosess. Vi finner omorganisering og endringsprosesser interessant, fordi det skjer ofte i samfunnet. De overnevnte sykehusene ble samlet under én organisatorisk paraply som eies av Helse Sør-Øst. Omstillingen pågår ennå i store deler av sykehusene. I denne oppgaven konsentrerer vi oss om Gastromedisinsk avdeling, og hvordan de ansatte opplevde denne omorganiseringsprosessen. Målet for sammenslåingen var blant annet å gi pasientene et bedre tilbud, redusere ventetider og samle fagkompetansen på ett sted og i ett system. Problemstillingen vår lyder som følgende: Hvordan påvirket omorganiseringen de ansatte og i hvor stor grad ble de involvert under hele prosessen? Omorganisering og endringsprosess er et stort tema og innehar mange forskjellige aspekter av endringer. Vi vil derfor prøve å avgrense det til det som er mest relevant for vår problemstilling, nemlig de ansattes opplevelse av endringsprosessen. I tillegg er vi interessert i å undersøke hvilke medvirkningstiltak som ble brukt i denne endringsprosessen. For å få kjennskap til dette vil vi benytte oss av en kvalitativ metode gjennom strukturert intervju av 5 ansatte og 2 ledere som gjennomgikk en endringsprosess. Vi har da selv hatt muligheten til å velge informantene, og vi valgte 4 personer som har jobbet på Aker sykehus og 3 personer som hele tiden har jobbet ved Ullevål universitetssykehus. Vi har utført intervjuene basert på en intervjuguide som ble inspirert av Jacobsen sin teori om de 4 fasene som er en del av vårt rammeverk (Jacobsen 2012, 38). Ved hjelp av spørsmålene skal vi finne ut i hvilken fase de ansatte ble mest involvert under endringsprosessen, og gjennom teorien til en modifisert versjon av medvirkningstrappen (Klausen, Arnesen et al. 2013, 19). Denne oppgaven har rettet fokus mot medvirkning i endringsprosessen og hvordan ledere og ansatte opplevde grad av involvering når organisasjonen iverksatte endringer. Vi har da senere i oppgaven analysert empirien mot teorien, og kommet frem til at de ansatte har blitt svært påvirket med et sterkt ønske om større medvirkning i endringsprosessen. De ansatte savnet tidligere og bredere informasjon i de tidligste fasene av endringsprosessen, særlig i fase 1 som er erkjennelsesfasen og fase 2 planleggingsfasen, der involvering kunne vært i større grad enn hva som var tilfellet. Teoretiske vurderinger som vi finner i endringsprosessen, forteller i stor grad at involvering av ansatte er viktig når endringer er vedtatt og klare for å implementeres. Jo før desto bedre. Vi har da kommet inn på flere årsaker til motstand. Disse vil vi sette søkelyset på innen trivsel, motivasjon og hvordan redusere konfliktnivå når endringene skjer med tilstrekkelig medvirkning fra ansatte. Vi skal også se på lederens rolle og hvilke eventuelle grep ledelsen måtte ta i forhold til involvering av ansatte i endringsprosessen. Vi ønsker å besvare vår problemstilling ved aktiv bruk av teoriene.