Med makt til å hjelpe - en utforsking av barneverntjenestens definisjonsmakt i møte med familier

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er skrevet med utgangspunkt i min yrkespraksis ved den kommunale barneverntjenesten. Gjennom denne erfarte jeg mange situasjoner som gjorde meg interessert i å dykke dypere i teorier om makt, og som etterlot meg med et engasjement for å avsløre maktens uttrykk både der hvor den er synlig og der hvor den er mer tilslørt. Som fremtidig barnevernspedagog er jeg særlig opptatt av maktens uttrykk i relasjonen mellom klient og barnevernsarbeider og de strukturelle mekanismer som bidrar til eller har ført til at makten er i disfavør klienten i dette møtet. Oppgavens tittel med makt til å hjelpe, har jeg valgt for å belyse den tvetydige rollen jeg mener at barnevernsarbeideren har. Makt er etter mitt syn uløselig knyttet til hjelpen som ytes i relasjonen mellom barnevernsarbeider og klient, og det er mitt inntrykk at barnevernsarbeideren ofte tyr til makten hun disponerer for å komme i posisjon til å kunne yte den hjelpen hun mener at familien er i behov av. Videre er det mitt inntrykk at denne prosessen kan skje bevisst eller ubevisst og fremstå tydelig eller skjult. Jeg vil altså hevde at barneverntjenestens hjelp til familier er et uttrykk for relasjonell makt, uavhengig av familiens samtykke til tiltakene. Dette perspektivet vil være det overordnede gjennom hele besvarelsen min.