Matsikkerhet blant asylsøkere med små barn. En pilotstudie ved et ordinært asylmottak i østlandsområdet

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • SERN;2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Description

  • Ved utgangen av april 2016 fantes det 25 271 personer boende på norske asylmottak. Den første fasen på asylmottak er ofte preget av stress og usikkerhet. Flere asylsøkere har helseproblemer som også omhandler kosthold og studier antar at det finnes utfordringer knyttet til matsikkerheten hos asylsøkere. I motsetning til andre land finnes det likevel få studier i Norge som tar for seg temaet matsikkerhet på asylmottak og det er derfor behov for mer forskning på dette feltet. Problemstilling: Hvordan er matsikkerheten blant asylsøkere som har familie med små barn på et ordinært asylmottak i Norge? Metode: Oppgaven baserer seg på erfaringer innhentet gjennom kvalitativ metode. Semistrukturerte intervjuer med seks kvinner ble gjennomført på et ordinært asylmottak i østlandsområdet, våren 2016.Resultat: Resultatene viser at informantene opplever å ha fysisk og økonomisk tilgang til matvarene de og familien ønsker å spise, men at de også har tilegnet seg visse strategier for å få økonomien til å strekke til. Samtlige informanter har opplevd kostholdsendringer etter migrasjon, deriblant har flere økt sitt fiskeinntak. Informantenes bakgrunn varierer og det finnes trolig kulturelle variasjoner med tanke på behovene for kostholdsinformasjon. Asylsøkerne utrykker et ønske om å lære mer om norske råvarer og tilberedning av ‘typisk norske’ matretter.Konklusjon: Det finnes argumenter både for og imot at asylsøkere på asylmottak opplever matsikkerhet. Det er behov for å undersøke et større utvalg informanter fra flere ordinære asylmottak i Norge for å kunne få en bredere forståelse av matsikkerheten blant asylsøkere som har familie med små barn