Lærer-elev relasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet for denne bacheloroppgaven er lærer-elev relasjon, og problemstillingen er: «Hva opplever enkelte lærere som viktig for å skape gode relasjoner til sine elever?» Grunnen til dette valget av tema og denne problemstillingen er at flere teoretikere og forskere hevder at en god lærer-elev relasjon er viktig for elevenes læring. «Det er først når blant annet relasjonen mellom elev og lærer er god og støttende at ulike arbeidsmåter kan få en direkte effekt på læring.» (Nordahl, 2010, s. 136). Jeg ønsket dermed å finne ut om lærerne ute i skolen var enig i det som teoretikere og forskere mente om virkningen av en god lærer-elev relasjon. Denne oppgaven består av en teoridel og forskningsdel og en datadel. Teori og forskningsdelen beveger seg innpå emner som tillit, eleven som aktør, motivasjon og hjem-skole samarbeid, som oppleves av flere teoretikere og forskere å være faktorer som fremmer en god lærer-elev relasjon. I datadelen er det tatt i bruk kvalitativ metode, i form av intervju, for å finne svar på problemstillingen. De to deltakende informantene hadde ulik utdannelse og erfaring i yrket. Funnene tydet på at lærerne så på lærer-elev relasjonen som viktig for elevens læring. «Det er første prioritet å skape en god relasjon til elevene. Det kommer først, det gjør det.» (Informant 2). Faktorer som tillit, motivasjon, eleven som aktør og hjem-skole samarbeid var noe som informantene opplevde som viktig i en god lærer-elev relasjon.