Mastektomi og endret kroppsbilde : betydningen av sykepleierens informerende ferdigheter

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn Temaet belyser endret kroppsbilde ved mastektomi, og hvordan sykepleiers informerende ferdigheter kan bidra til å mestre situasjonen. Temaet ble valgt på bakgrunn av en interessant forelesning om brystkreft og et pasientmøte i praksis. Det fikk meg til å bli nysgjerrig på hvordan dette påvirker unge kvinners kroppsbilde. Problemstilling «Hvordan kan sykepleiers informerende ferdigheter bidra til mestring hos unge kvinner med endret kroppsbilde etter mastektomi ved brystkreft?» Metode For å svare på problemstillingen er metoden litteraturstudie brukt, hvor jeg har funnet undersøkelser fra forskning som er relevant for problemstillingen, gått kritisk gjennom dem og til slutt sammenfattet resultatene. Drøftingen blir satt i lyset av blant annet salutogenesemodellen (opplevelse av sammenheng) til sosiologen Aaron Antonovsky som er en anerkjent forsker innom stress og mestring. Resultater/diskusjon/konklusjon I denne delen av oppgaven fokuseres det på hvordan sykepleiers informerende ferdigheter kan bidra til mestring med tanke på kroppsbildet. Forskingen viser at det finnes et informasjonsbehov angående eksterne brystproteser, speil, selvhjelps-grupper og selve sykdommen. Det kom fram at partner og/eller andre pårørende var en god mestringsressurs. Derfor er det viktig at disse får god informasjon for å være en god støtte for kvinnen. Informasjonsbehovene er individuelle. Det er altså ingen fasit på hva alle vil ha informasjon om, men det tyder på at god informasjon som er pasient-sentrert fører til sterk opplevelse av sammenheng som er en forutsetning for mestring.