Lønnsomhet eller selvrealisering? - En analyse av intensjonen til Læreplanen for Kunnskapsløftet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgave er å belyse hva intensjonen i Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) er samt analysere og beskrive hvordan politisk retorikk og fokus på Pisa-resultater kan ha påvirket Norsk skole og hvorfor estetisk tilnærming er vesentlig. Søkelyset rettes dermed mot intensjonen til LK06, Pisa og kunstbasertutdanning. Det er forholdet mellom disse tre perspektivene oppgaven ønsker å diskutere og drøfte. Problemstillingen består derfor av tre spørsmål: 1. Hva sier intensjoner til LK06? 2. Hvordan kan stort fokus på Pisa ha påvirket intensjonen? 3. På hvilken måte kan kunstbasertutdanning medvirke til å nå intensjonen? Problemstillingen som belyses krevde et stort datainnsamlingsmateriale. Derfor valgte jeg en diskursanalytisk innhentingsstrategi og tolker hvordan ytringer og utsagn i tekstene gir et bilde av virkeligheten. Pisa sitt kunnskapssyn kan virke å stå i kontrast med den humanistiske verdisynet i LK06. Her fremheves en intensjon om helhetlig utvikling av elevene, men individuell, sanselig og opplevelsesrik undervisning marginaliseres i grunnskolen. Denne estetiske undervisning krever god kompetanse i lærerstaben for å gi uttelling, noe som stiller krav til både skoleledere, politikere og Høgskoler. Men skolene ansetter nesten ikke faglærere i estetiske fag, timetallet minker og lærerutdanningen gir rom for valg av studieløp uten estetisk tilnærming. Ikke heller obligatorisk pedagogikkpensum vier mye plass til estetisk teori eller metodikk. Ble verdigrunnlaget kun videreført fra L97 som honnørord? Internasjonal konkurranse, økonomisk lønnsomhet og markedstenkning er i større fokus enn elevenes selvrealisering og ansvaret kan ha havnet på hver enkelt lærer og student sine skuldre. Jeg håper at oppgaven vil gi deg som lesere en mulighet til å reflektere rundt skoledebatten og vurdere både LK06 og Grunnskolelærerutdanningens fagfokus med nye øyne.