Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2006 ble Læreplanverket for Kunnskapsløftet innført. Læreplanen inneholdt flere nye elementer, blant dem de grunnleggende ferdighetene. Hensikten med de grunnleggende ferdighetene er at de skal implementeres i alle fag. I følge forskningsrapporter om emnet er ikke dette oppnådd etter lærerplanens hensikt(Meld. St. 20 (2012-2013), 2013). Lesing og skriving er sentrale ferdigheter for å fungere i kunnskapssamfunnet hvor man hele tiden blir utsatt for tekst gjennom ulike informasjonskanaler. Samfunnsfag er et fag med mye variert tekst, som gjør at implementering av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter kan øke elevenes kunnskapsnivå. Målet med denne studien er å belyse læreres praksis rundt lesing og skriving som grunnleggende ferdighetene, etter at de ble innført i Kunnskapsløftet 2006. Jeg har valgt å undersøke dette gjennom observasjon og intervju av to lærere fra ulike skoler. Jeg har drøftet feltarbeidet med teori fra forskningsrapporter, samt teori om lese- og skriveferdighetene. Ut fra dette har jeg kunnet belyse problemstillingen om hvordan de grunnleggende ferdighetene er implementert i praksis.